ترمیم جای سوختگی، سوختگی درجه یک، سوختگی درجه دو، سوختگس درجه سه، ترمیم پوست سوخته، از بین بردن جای سوختگی، ترمیم اسکار ناشی از سوختگی، ترمیم جای سوختگی، ترمیم پوست سوخته، از بین بردن جای زخم سوختگی، رفع التهاب پوستی، رفع اگزما